Veřejný závazek

Nízkoprahového klubu Vrtule

 
Poslání

Posláním nízkoprahového klubu VRTULE je zlepšit kvalitu života cílové skupiny, dětí a mládeže trávící svůj čas na území Prahy 8, která se ocitla v nepříznivé životní situaci. Usilovat o pozitivní změnu v jejich životním způsobu. Umožnit jim smysluplně a aktivně trávit volný čas a snižovat jejich podíl na nepříznivém klimatu v části velkoměsta (kriminalita, anonymita, nezájem o druhé, násilí…). Poskytovat informace, odbornou pomoc, podporu, a předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení. 

 
Cíle projektu VRTULE

Pracovníci projektu pracují dle Standardů kvality sociálních služeb NZDM  a Pojmosloví NZDM České asociace streetwork. V klubu Vrtule se uplatňuje práce na poli primární a především sekundární prevence.V rámci nízkoprahovosti pracovníci v klubu pracují metodou kontaktní práce – vytváření podmínek práce s klienty
 

Cíle naší služby:

  • Pomoci zvládnout mladým lidem bezpečný přechod do dospělosti.
  • Vyhledávat a aktivně oslovovat mladé lidi, kteří naše služby potřebují
  • Vytvořit bezpečné prostředí pro vzájemnou spolupráci.
  • Podpořit mladé lidi ve zvládání obtížných životních situací.
  • Snížit dopady rizikového chování mladých na ně samotné i jejich okolí.
  • Zlepšit a rozvinout kvalitu života mladých lidí
  • Zlepšit klima v severní části Prahy 8


 

Cílová skupina

Pracujeme s dětmi a mládeží ve věku 13 až 22 let, kteří tráví svůj čas na území Prahy 8 a jsou ohroženi rizikovým chováním svým, nebo svého okolí.

Rizika vnímáme převážně v těchto oblastech: konfliktní vztahy (ve škole, s vrstevníky, s rodiči), užívání návykových látek (tabák, alkohol, konopné drogy), životní styl související s dospíváním (nuda, hledání sebe sama, život v partě, sexuální život)


Základní principy poskytování služeb

  • Nízkoprahovost – reálná dostupnost (bezplatnost, možnost anonymity, dobrovolnost aj.)
  • Profesionalita (pracovníci se vzdělávají, reflektují svou práci, přistupují ke všem klientům stejně)

Využívání služeb

Každý uživatel služby se může svobodně rozhodnout, kterou z nabízených služeb využije.

Dodržování pravidel

Uživatelé služeb musí dodržovat základní pravidla, která jsou viditelně umístěna v klubu Vrtule a každý zájemce o službu je o nich v rámci rámci jednání se zájemcem seznámen.


 

Podpořte nás

DSCN1001

Pro potvrzení o poskytnutí daru, kontaktujte tel: 283029311, 734648946, e-mail: stredisko@sdb.cz spackova@sdb.cz 

Upřímně děkujeme za Vaše dary.

č. účtu na rekonstrukci vstupu: 2701348797/2010

----------------------------------------------------

Klub přátel střediska - více info zde

Více informací