Pravidla slev

Salesiánské středisko mládeže, o.p.s. poskytuje některé své programy za úplatu. Jedná se především o kroužky, tábory, oratoř atd. Výše úplaty a její splatnost je stanovena vždy v plánu konkrétního školního roku a zveřejněna na webových stránkách.

Pravidla pro poskytování slev

Výši úplaty za účast na jednotlivých programech může v opodstatněných případech snížit ředitel. Při tom se řídí vnitřním řádem střediska.

Úplata za zájmové vzdělávání může být snížena nebo prominuta v těchto případech:

  1. Pokud je účastník společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který podle zvláštního právního předpisu pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba a tuto skutečnost doloží. strana 9 / 12
  2. Pokud má účastník nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle zvláštního právního předpisu a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena a tuto skutečnost doloží.
  3. Slevu 50% může požadovat každý třetí a další sourozenec navštěvující pravidelné aktivity (kroužky) střediska.
  4. Slevu 50% může požadovat účastník programu na každou třetí a další pravidelnou aktivitu, kterou využívá (kroužky).
  5. Slevu 25% může požadovat každý druhý a další sourozenec na táborech a příležitostných akcích
  6. Nárok na účast v programu doučování za úplatu 100 Kč,- mají klienti OSPOD sociálního odboru ÚMČ Praha 8, případně klienti doporučeni spolupracujícími organizacemi v oblasti práce s rodinou.

Slevu lze poskytnout na základě žádosti podané zákonným zástupcem (elektronicky, podepsaný a naskenovaný formulář e-mailem na chaloupky@sdb.cz nebo odevzdáním formuláře na recepci Salesiánského centra). Formulář stáhněte zde

Formulář ke stažení v PDF

Součástí žádosti je uvedení důvodu pro poskytnutí slevy a název programu, na který má být sleva uplatněna.

Splátky

V opodstatněných případech lze úplatu rozdělit do několika splátek. Rozdělení do splátek je v kompetenci vedoucích sektorů, kteří jsou za jednotlivé programy zodpovědni.

Podpořte nás

DSCN1001

Pro potvrzení o poskytnutí daru, kontaktujte tel: 283029311, 734648946, e-mail: stredisko@sdb.cz spackova@sdb.cz 

Upřímně děkujeme za Vaše dary.

č. účtu na rekonstrukci vstupu: 2701348797/2010

----------------------------------------------------

Klub přátel střediska - více info zde

Více informací