Pravidla poskytování slev

Salesiánské středisko mládeže - SVČ, o.p.s. poskytuje některé své programy za úplatu. Jedná se především o kroužky, tábory, oratoř atd. Výše úplaty a její splatnost je vždy zveřejněna na webových stránkách.

Pravidla pro poskytování slev

Výši úplaty za účast na jednotlivých programech může v opodstatněných případech snížit ředitel. Při tom se řídí vnitřním řádem střediska.

  1. Pokud je účastník společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který podle zvláštního právního předpisu pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba a tuto skutečnost doloží. strana 9 / 12
  2. Pokud má účastník nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle zvláštního právního předpisu a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena a tuto skutečnost doloží.
  3. Slevu 50% může požadovat každý třetí a další sourozenec navštěvující pravidelné aktivity (kroužky) střediska.
  4. Slevu 50% může požadovat účastník programu na každou třetí a další pravidelnou aktivitu, kterou využívá (kroužky).
  5. Slevu 25% může požadovat každý druhý a další sourozenec na táborech a příležitostných akcích
  6. Nárok na účast v programu doučování za úplatu 100 Kč,- mají klienti OSPOD sociálního odboru ÚMČ Praha 8, případně klienti doporučeni spolupracujícími organizacemi v oblasti práce s rodinou.

Slevu lze poskytnout na základě žádosti podané zákonným zástupcem (elektronicky, podepsaný a naskenovaný formulář e-mailem na chaloupky@sdb.cznebo odevzdáním formuláře na recepci Salesiánského centra). Formulář stáhněte ve formátu word, nebo v pdf.

Součástí žádosti je uvedení důvodu pro poskytnutí slevy a název programu, na který má být sleva uplatněna.

Splátky

V opodstatněných případech lze úplatu rozdělit do několika splátek. Rozdělení do splátek je v kompetenci vedoucích sektorů, kteří jsou za jednotlivé programy zodpovědni.